Our Pict

Our Pict

Saturday, September 21, 2013

Learn Japanese

JP-1
A . KEBERADAAN
1.   KEBARADAAN BENDA ( MATI )

A       ni     B       ga arimasu
- di A ada B
B       wa    A       ga arimasu
- B ada di A
2.   KEBERADAAN BENDA ( HIDUP )

A       ni      B       ga imasu
B       wa    A       ga imasu

Contoh:
-         Kyooshitsu ni senpuuki ga arimasu
-         Hon wa tsukue ni arimasu
-         Kaban no naka ( di dalam tas )
Kaban no naka ni enpitsu ga arimasu

-         Kyooshitsu ni Hana-chan ga imasu
-         Sakana wa ike ni imasu

Note :
+ Arimasu   -         imasu       ?       arimasuka
- Arimasen  -        imasen     ?       imasenka
B .  KATA BANTU DAN

TO と YA

A         TO              B
A         TO              B                 TO              C

Contoh:


-         Tsukue ni hon to kaban nado ga arimasu

No comments:

Post a Comment